Teatr

Mozaika naszej historii

Театр Тизенгауза

Teatr Tyzienhauza, gdzie od 1947 do 1984 roku pracował teatr dramatyczny.

 

1947 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów BSRR w Grodnie stworzony obwodowy teatr dramatyczny. Oficjalne otwarcie teatru odbyło się premierowym spektaklem "W jednym mieście" na podstawie sztuki A.Safronova.

Zespół teatru, 1947 rok

1949 r.

Teatr bierze udział w ogólnozwiązkowym przeglądzie spektakli na współczesną tematykę z inscenizacja "Szczęście" P. Pawlenko, reżyser M.Kowiazin.

Główny reżyser teatru Mikołaj Kowiazin  otrzymał honorowy tytuł "Zasłużony artysta BSRR".

1950-е lata

Tytuł honorowy "Zasłużony artysta BSRR" otrzymali: główny reżyser teatru Józef Popow, artyści Zofia Iwanowa, Grzegorz Glinojecki, Maria Kowiazina, Maria Ostankowa, Jakub Кimbierg.

Spektakl "Rok osiągnięcia" w sztuce P.Wasilewskiego odznaczono wśród najlepszych prac na Republikańskim festiwalu teatrów dramatycznych.

1953-1955-е lata.

Zespółem teatru kierował zasłużony działacz kultury BSRR, reżyser Aleksander Mironski.

1955-1963-е lata.

Zespółem kierował artysta ludowy ZSRR, reżyser, pedagog Józef Popow.

1960-е lata.

Honorowy tytuł "Zasłużony artysta BSRR" otrzymali artyści Anna Pankrat, Witold Greczyński, Ludmiła Storożewa, Piotr Filipov, Siemion Aleksandrow, Aleksiej Biryczewski i Aleksiej Carow. Zasłużony artysta BSRR Jakub Kimbierg pierwszy w teatrze otrzymał honorowy tytuł "Artysta Ludowy BSRR".

Honorowym tytułem  "Zasłużony działacz kultury BSRR" uhonorowany dyrektor teatru Aleksand  Michaluto. Po raz pierwszy odbyły się wymiany artystyczne z Białostockim teatrem dramatycznym imienia A.Wengierki.

1963-1975-е lata.

Zespółem kierował aktor, reżyser, zasłużony działacz sztuki ROSJI Aleksander Strunin.

1970-е lata.

Tytuł honorowy "Zasłużony artysta BSRR" otrzymali artyści Jurij Nikitin, Tamara Nikołajewa, Wiktor Smaczniew, Nelli Кorotkiewicz, Włodzimierz Мiszczanczuk, Ludmiła Dziemientiewa.

1975-1981-е lata.

Twórczym zespółem kierował aktor, reżyser Włodzimierz Кorotkiewicz.

1980-е lata.

Tytuł honorowy "Zasłużony artysta BSRR" otrzymali artyści Mikołaj Jemelianow i Helena Łucenko-Gajdulis.

W marcu 1984 r. zespół przenosi się do nowego teatru i  przeprowadzkę odznaczają spektaklem "Wiecznie żywe" według sztuki W.Rozowa.

Przy teatrze dramatycznym powstała grupa muzyczna "Teatr", niekwestionowanym liderem której jest kompozytor Anatolij Кandyba. Już w 1987 r. na festiwalu "Rock-kroke" w Polsce i w 1988 r. na festiwalu "Nadzieżda" w Mińsku grupa otrzymuje grand prix.

Artysta ludowy ZSRR, laureata nagród Państwowych ZSRR i ROSJI Jewgienij Simonow stawia w naszym teatrze spektakl "Trzy wieki Casanovy", z udziałem Laureata  nagrody Lenina, wybitnego, artysty ludowego ZSRR Wasilija Łanowogo.

Z sukcesem odbyły się występy naszego teatru w Abchazji.

Aktor Włodzimierz Szakało otrzymał honorowy tytuł "Zasłużony artysta Abchaskiej ASRR".

1984-1991-е lata.

Na czele zespółu teatru był reżyser, zasłużony działacz sztuki Tatarskiej ASRR i Abchaskiej ASRR Igor Piotrowski.

Zespół teatru, 1984 к.

Zespół teatru, 1984 r.

1990-е lata.

Tytuł honorowy "Zasłużony artysta BSRR" otrzymali artyści Walery Smirnov, Aleksander Маrciniuk.

Na V Międzypaństwowym festiwalu "Sztuka dla wspólnoty narodów słowiańskich" w Briansku (1993) rola Lolity (spektakl "Lolita") w wykonaniu aktorki teatru Swietłany Zawadzkiej wyróżniona jako najlepsza rola kobieca.

Tytuł honorowy "Zasłużony artysta Białorusi" otrzymali artyści Ludmiła Wołkowa i Siergiej Kurylenko.

W teatrze zaczyna pracować modern-balet "Galeria" pod kierownictwem choreografa Aleksandra Тiebieńkowa – wielokrotny uczestnik Międzynarodowych festiwali choreografii współczesnej w Białorusi, Litwie, Estonii, Rosji, Polsce, USA, Monako.

Na "Моłodzieczeńskiej sakowice-96" rolę Nory w wykonaniu Ludmiły Wołkowoj wyróżniona jako najlepsza rola kobieca roku. Aktorka otrzymała nagrodę BSТD "Kryształowy kwiat"/

1991-1994-е lata.

Na czele twórczego zespółu stanął reżyser Michał Riezcow.

1994-1998-е lata.

Na czele twórczego zespół stanął reżyser Gennadiusz Muszpiert.

2000-е lata.

Dyplom II Krajowego festiwalu twórczej młodzieży "Nadzieżda–2001" otrzymała aktorka Oksana  Plikus  za wykonanie roli Maszy Кlaginoj w spektaklu "Rock-koncert z Grigorijem Gorinym". Na X Republikańskim festiwalu dramaturgii narodowej imienia W.Dunin-Marcinkiewicza w Bobrujsku (2001) rola Urszuli Radziwiłł ze spektaklu "Nauka miłości" w wykonaniu Heleny Gajduliws nazwana najlepszą kobiecą rolą, a Siergiej Kowaliow i Oleg Zugżda – najlepszym autorem i reżyserem. Insceniyacyjna grupa spektaklu "Mała Syrenka" jest oznaczona Republikańską teatralną nagrodą imienia L.Mozolewskiej i nagrodą BSTD "Inspiracja" (2003).

Dyplom uczestnika i nagroda specjalna V Międzynarodowego festiwalu rosyjskich teatrów WNP i krajów Bałtyckich "Spotkania w Rosji (Sankt Petersburg, 2003) za spektakl "Rock-koncert z Grigorijem Gorinym", reżyseria Gennadiusz Muszpiert.

Nagroda VІ Moskiewskiego międzynarodowego telewizyjno-teatralnego festiwalu "Ożywiona bajka" (2004) i nagrody fundacji I. Smoktunowskiego  Tatianie Macewicz (Sokołowskiej) za najlepszą scenografię do spektaklu "Magiczny dar".

Specjalną nagrodę i list pochwalny VІ Moskiewskiego międzynarodowego telewizyjno-teatralnego festiwalu "Ożywiona bajka" reżyserowi spektaklu "Gramy w Marszaka" Gennadiuszowi Muszpiertowi. Nagroda specjalna VІ Międzynarodowego festiwalu rosyjskich teatrów WNP i krajów Bałtyckich "Spotkania w Rosji (Sankt Petersburg, 2004) za spektakl "Samotny zachód", reżyseria Gennadiusz Muszpiert .

Dyplomy zwycięzców VІІІ Międzynarodowego festiwalu sztuki antycznej "Bosporskie agony" (2006) Autonomicznej Republiki Krym za najlepszą reżyserię Gennadiuszowi Muszpiertowi (spektakl "Rock-koncert z Grigorijem Gorinym ") i za najlepszą rolę męską Aleksandrowi Szełkoplasowu (rola Кlagina w spektaklu "Rock-koncert z Grigorijem Gorinym").

Dyplom uczestnika i nagroda specjalna IX Międzynarodowego festiwalu rosyjskich teatrów WNP i krajów Bałtyckich "Spotkania w Rosji (Sankt Petersburg, 2007) za spektakl "Chłopiec i Małgorzata", reżyseria Gennadiusz Muszpiert .

Dyplom uczestnika i nagroda IX Międzynarodowego festiwalu sztuki antycznej "Bosporskie agony" (2007) za spektakl "Samotny zachód", reżyseria Gennadiusz Muszpiert.

Republikańska teatralna nagroda Ministerstwa kultury Republiki Białoruś i BSTD im. J. Мironowicza i nagroda "Inspiracja" (2007) reżyserowi Gennadiuszowi Muszpiertowi za  twórcze osiągnięcia i zasługi na rzecz rozwoju sztuki teatralnej w kraju.

Tytuł honorowy "Zasłużony artysta Białorusi" otrzymał artysta Aleksander Szełkoplasow .

Specjalną nagrodę i Dyplom i BSTD "Za wierność teatru" otrzymała zasłużona artystka BSRR Helena Łucenko-Gajdulis.

2001-2003-е lata.

Na czele twórczego zespółu stanął Oleg Żugżda.

2009-2011, 2013-е lata.

Na czele twórczego zespółu ponownie stanął Gennadiusz Muszpiert.

2010 r.

Dyplom XV Międzynarodowego festiwalu "Biała Wieża" za najlepszą epizodyczną rolę artyście Wasiliju Мiniczu (spektakl "Mewa", w reżyserii W. Маculewicz).

2011 r.

Za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sztuki teatralnej i znaczący wkład w rozwój kultury narodowej zespołow teatru otrzymał tytuł "Zasłużony zespół Republiki Białoruś".

Medalem Franciszka Skaryny nagrodzona aktorka teatru Swietłana Моrecka (Litwinionok).

Odznakę Ministerstwa kultury Republiki Białoruś "Za wkład w rozwój kultury na Białorusi" otrzymali zasłużony artysta Białorusi Siergiej Kurylenko i dyrektor teatru Grigorij Markowiec.

2012 r.

Główna nagroda XIV Międzynarodowego festiwalu rosyjskich teatrów WNP i krajów Bałtyckich "Spotkania w Rosji (Sankt Petersburg) – nagroda imienia artysty Ludowego ZSRR Cyryla Ławrowa za spektakl "Lot nad kukułczym gniazdem", reżyseria Gennadiusz Muszpiert.

Odznakę Ministerstwa kultury Republiki Białoruś "Za wkład w rozwój kultury na Białorusi" otrzymali zasłużeni artyści z Białorusi Nikołaj Jemelianow i Ludmiła Wołkowa.

2012 – 2013-е lata.

Na czele twórczego zespółu stanął Andrzej Guzij.

2014 r.

Dyplom uczestnika XVI Międzynarodowego festiwalu rosyjskich teatrów WNP i krajów Bałtyckich "Spotkania w Rosji (Sankt Petersburg, 2014) za spektakl "Powrót Don Giovanniego", reżyseria Gennadiusz Muszpiert.

W marcu 2014 budyneku naszego teatru skończył 30 lat. Udział w III ogólnorepublikańskim konkursie sztuki teatralnej "Narodowa teatralna nagroda" ze spektaklem "Nasze miasto", reżyseria Gennadiusz Muszpiert.

Odznakę Ministerstwa kultury Republiki Białoruś "Za wkład w rozwój kultury na Białorusi" otrzymał główny reżyser teatru Gennadiusz Muszpiert .

Medalem Franciszka Skaryny nagrodzona aktorka teatru, zasłużona artystka Białorusi Ludmiła Wołkowa.

Dyplom Rady Ministrów Republiki Białoruś zespołowi teatru "Za znaczący wkład w rozwój narodowej sztuki teatralnej".

2016 r.

Odznakę Ministerstwa kultury Republiki Białoruś "Za wkład w rozwój kultury na Białorusi" otrzymała aktorka teatru Oksana Plikus.

Nagrodę V Międzynarodowego festiwalu teatralnego "  Smoleńska Arka" w nominacji "Najlepsza rola kobieca drugiego planu" Oksanie Plikus za rolę Тurusinej w spektaklu "Na wszelkiego mędrca dość prostoty", reżyseria Gennadiusz Muszpiert .

Dyplom uczestnika V Międzynarodowego festiwalu teatralnego "Smoleńska Arka" (Smoleńsk, 2016) za spektakl "Na wszelkiego mędrca dość prostoty", reżyseria Gennadiusz Muszpiert.

Dyplom uczestnika ХХІІ Międzynarodowego festiwalu "Słowiańskie spotkania teatralne" (Briańsk, 2016) za spektakl "Na wszelkiego mędrca dość prostoty", reżyseria Gennadiusz Muszpiert .

2017 r.

Honorowy tytuł "Zasłużony artysta Republiki Białoruś" przyznano aktorce Swietłanie Moretskiej (Litwinenko).

Zespół naszego Teatru został wyróżniony Dyplomem honorowym Ministerstwa Kultury Republiki Białoruś za wieloletnią owocną pracę, wysokie umiejętności zawodowe oraz znaczący wkład w rozwój i popularyzację kultury narodowej.

Odznakę Ministerstwa Kultury Republiki Białoruś "Za wkład w rozwój kultury Białoruś" otrzymali aktor Teara Wasilij Minicz i dyrektor Teatru Igor Gedicz.

Dyplom uczestnika XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Biała Wieża" (Brześć, 2017) za spektakl "451 Fahrenheita" w reżyserii Giennadija Mushperta.

2018 r.

Nagroda VI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Arka Smoleńska" w kategorii "Najlepsza drugoplanowa rola męska" dla Aleksandra Kologriwa za rolę Beatty w spektaklu "451 Fahrenheita" w reżyserii Giennadija Musperta.

Dyplom uczestnika VI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Arka Smoleńska"(Smoleńsk, 2018) za spektakl "451 Fahrenheita" w reżyserii Giennadija Musperta.

Dyplom uczestnika XXII Międzynarodowego Festiwalu "Słowiańskie Spotkania Teatralne"(Briańsk, 2018) za spektakl "451 Fahrenheita" w reżyserii Giennadija Mushperta.

Dyplom uczestnika II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kierunek Wschód" (Białystok, 2018) za spektakl "Polowanie na szczury" w reżyserii Gennadija Muszperta.

2019 r.

Nagroda Białoruskiego Związku Zawodowego Pracowników Kultury, informacji, sportu i Turystyki w kategorii "Sztuka teatralna" dla zespołu Grodzieńskiego Teatru Dramatycznego.

Wyróżnienie Ministerstwa Kultury dla zasłużonej artystki Republiki Białoruś Ludmiły Wołkowej, za wkład w rozwój Krajowej sztuki teatralnej.

2020 r.

Odznakę Ministerstwa Kultury Republiki Białoruś "Za wkład w rozwój kultury Białoruś" otrzymał Zasłużony artysta Republiki Białoruś Aleksander Szełkoplasow.

Dyplom VII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Arka Smoleńska" w kategorii "Najlepsza scenografia" dla Nadziei Białowaj za scenografię i kostiumy do spektaklu "Bardzo prosta historia" w reżyserii Oksany Machinkowej.

Budownictwo teatru w 1978-1984 lataсh.

Artysta ludowy Białorusi grodzienskiego obwodowego dramatycznego teatru

Jakub Кimbierg

Zasłużeni artyści Białorusi grodzienskiego obwodowego dramatycznego teatru

Zofia Iwanowa

Grzegorz Glinojecki

Maria Kowiazina

Maria Ostankowa

 

Anna Pankrat

 

Witold Greczyński

Ludmiła Storożewa

Piotr Filipov

Siemion Aleksandrow

Aleksiej Biryczewski

Aleksiej Carew

Jurij Nikitin

Tamara Nikołajewa

В. Смачнев

Wiktor Smaczniew

Nelli Korotkiewicz

Włodzimierz Мiszczanczuk

Ludmiła Dziemientiewa

 

Mikołaj Jemelianow

Helena Gajdulis

Włodzimierz Szakało, zasłużony artysta Abchaskiej ASRR

Walery Smirnov

Jurij Troszkiejew, zasłużony artysta Rosji

Aleksander Маrciniuk

 

Ludmiła Wołkowa

Siergiej Kurylenko

Aleksander Szełkoplasow

W różne lata stawały na czele twórczego zespołu teatru:

Mikołaj Kowiazin, 1947-1950

Jurij Jurowski, 1950

Aleksander Mironski, 1953 - 1955

Попов

Józef Popow, 1952-1953, 1955-1963

 

Aleksander Strunin, 1963 - 1975

Włodzimierz Кorotkiewicz, 1975 - 1981

Igor Piotrowski, 1984 - 1991

Michał Riezcow, 1991 - 1994

Sergiusz Poleszczenkow, 2000 - 2001

Oleg Żugżda, 2001 - 2003

Walentin Маculewicz, 2008 - 2009

Andrzej Guzij, 2012 - 2013

Gennadij Muszpiert, 1994 - 1998, 2009 - 2011, 2013 - 2020

Główni malarze teatru:

Oskar Mariks

Boris Małkin

Michał Gaft

Mikołaj Jakunin

Kirył Czemiekow

Розов

 

Aleś Surow

Dyrektorzy teatru:

Aleksand Michaluto

Włodzimierz Kuruta

Włodzimierz Мiszczanczuk

Ludmiła Kadziewicz

Igor Piotrowski

Mikołaj Jemelianow

Grigorij Markowiec

 

 

 

 

 

[